Privacybeleid

Dyna Dental Engineering B.V., gevestigd aan Vang 9, 4661 TX Halsteren, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Dyna Dental Engineering B.V.
Vang 9
4661 TX Halsteren
Nederland
+(31)164-258980
www.dynadental.com

Voor vragen dyna@dynadental.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dyna Dental Engineering b.v. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, of aan ons verstrekt wordt via organisaties welke door ons gesponsord worden en waar gebruik van adresgegevens onderdeel zijn van het sponsorcontract.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam

Geslacht

Functie / Beroep

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dyna@dynadental.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Dyna Dental Engineering b.v. maakt of verwerkt scans van (gedeeltelijke) mondsituaties ten behoeve van custom-made producten. Om het custom-made product en de scan aan de juiste persoon te kunnen koppelen, registreren wij in het referentienummer het debiteurnummer van de klant, de achternaam van de persoon waar de scan van is en een uniek assemblagenummer. Hierdoor is traceability gewaarborgd gedurende het gehele proces en daarna.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dyna Dental Engineering b.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Voor de aankoop van een product, verzoek voor een service of deelname aan bijvoorbeeld een cursus of congres

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 

 Commerciële doeleinden
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Doen van speciale aanbiedingen

 

 Verbetering van bedrijfsvoering en producten
– U te benaderen voor het deelnemen aan enquêtes

– U te benaderen voor deelname aan wetenschappelijke programma’s, beurzen, congressen of cursussen gerelateerd aan Dyna

 

 Grondslagen
Dyna Dental Engineering b.v.:

Verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Verwerkt persoonsgegevens na toestemming van een prospect, voor bijvoorbeeld onze nieuwsbrief

Verwerkt persoonsgegevens bij noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst

Verwerkt persoonsgegevens voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Dyna Dental Engineering b.v. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dyna Dental Engineering b.v.) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dyna Dental Engineering b.v. bewaart uw persoonsgegevens voor 7 jaar in het ERP, CRM en dentale digitale registratie softwarepakket om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit gaat om persoonsgegevens van debiteuren, crediteuren en prospects, alsook scans en ontwerpen voor custom-made producten.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Dyna Dental Engineering b.v. heeft een gerechtvaardigd belang bij het delen van de persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden voor uw opdrachten, daarvoor een gerechtvaardigd belang bestaat, daarvoor toestemming is verkregen dan wel om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dyna Dental Engineering b.v. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Dyna Dental Engineering b.v. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, inactiveren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dyna Dental Engineering b.v. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, inactivatie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dyna@dynadental.com.

 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Dyna Dental Engineering b.v. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dyna Dental Engineering b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via dyna@dynadental.com

Versie 4700-01.03 NL